Programové body

PODPORA INVESTIC

Investicím jsme nakloněni a chápeme je jako nezbytnou nutnost dalšího rozvoje města. Nebráníme se ani dotační podpoře z národních i evropských zdrojů a umíme ji efektivně využít. Nemá smysl se k dotacím stavět zády a jen se dívat, jak si je rozdělují jiní. U některých projektů se nám podařilo úspěšně navázat na to, co začali naši předchůdci. Zároveň přicházíme s řadou nových projektů. Celou investiční strategii jsme navíc dobře ukotvili ve strategických dokumentech, které znamenají pro Písek dobrý výhled na řadu dalších let.

 • revitalizace Velkého a Alšova náměstí
 • nová cyklostezka ke Klášterským rybníkům
 • příprava využití areálu bývalé úpravny vody pod Hradištěm
 • revitalizace okolí písecké nemocnice
 • komplexní řešení parkování, podpora šetrných způsobů dopravy
 • autobusová zastávka MHD Za kapličkou
 • rekonstrukce lávky přes městský ostrov
 • dokončení rekonstrukce lyžařského svahu na Hradišti

 

 BEZPEČNOST

Písek je jedním z nejbezpečnějších měst v České republice. Jednou z příčin je jistě i důsledný systém prevence. I v době velkého ekonomického růstu a přílivu agenturních pracovníků se nám daří včasným jednáním s velkými zaměstnavateli držet situaci pod kontrolou, ale samozřejmě je toho ještě dost ke zlepšení. Chceme klást důraz na rychlou reakci v případě vzniku problémů. V mnoha ohledech narážíme na nedokonalou legislativu, stále ale budeme vyvíjet tlak prostřednictvím Svazu měst a obcí na zákonodárce, aby přijali tvrdší normy, které nám umožní lépe zasahovat proti problémovým skupinám obyvatel, kteří své okolí obtěžují hlukem, nepořádkem a ignorací základní slušnosti.

 • nová služebna městské policie na Nábřeží 1. máje
 • posilování týmu asistentů prevence kriminality
 • zvýšení důrazu na pochůzkovou činnost

 

 REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN

Postavit celou jednu novou čtvrť, to se zcela jistě vymyká rozměru jednoho volebního období. Není to ani problematika, kterou lze dělit na opozici a koalici nebo politiky a občany. V tomto směru se jedná o zásadní otázku pro všechny občany města. I z hlediska finančního přesahuje projekt několikanásobně možnosti městské pokladny. V minulém období jsme dokázali, že je třeba se nebát. Šli jsme do zbytečně dlouho odkládaného sporu a podařilo se to, v co málokdo doufal. Se stejnou odvahou, ale i obezřetně a hlavně dobře připraveni, chceme přistupovat k dalším krokům.

 • dokončíme urbanistické řešení celého areálu, jeho dopravní a infrastrukturní napojení, začneme hledat vhodného investora
 • dáme si velmi záležet na tom, aby se neopakovala situace při původním prodeji území a tento strategický prostor byl využit co nejsmysluplněji ve prospěch obyvatel Písku

 

 ŠKOLSTVÍ

Město je především zřizovatelem mateřských a základních škol. Proto je naší prvořadou povinností snažit se zlepšovat podmínky a vybavení předškolních i školských zařízení. Moderní školy a kvalitní výuka, to je ta nejlepší investice, která se nám jistě zúročí. V letech 2014 – 2018 jsme investovali do škol téměř 200 milionů korun. • snížení energetické náročnosti u některých MŠ

 • rekonstrukce rozvodů vody, tepla, hygienických zařízení na některých MŠ
 • rekonstrukce lehkoatletického areálu na ZŠ Tylova
 • zvýšení bezpečnosti a nová parkovací místa u ZUŠ Písek v Zeyerově ulici
 • pokračovat v zajišťování aktivní i pasivní bezpečnosti ve školách a jejich okolí

 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nechceme přes velké investice přehlížet drobnou každodenní práci, kterou je třeba věnovat čistotě města, péči o veřejnou zeleň a kultivaci veřejného prostoru. Domníváme se, že Písek potřebuje více vzrostlé zeleně v historickém centru, která by zpříjemnila pobyt v ulicích místním i turistům. Chceme hovořit o zřízení institutu městského zahradníka i o zapojení nejmodernějších technologií v oblasti zadržování dešťové vody ve městě. V oblasti sběru a třídění odpadů patří Písek tradičně k nejlepším v České republice. Není důvod neusilovat o to, aby byl číslem jedna.

 • zelenější Písek a aktualizace generelu zeleně
 • rekonstrukce Palackého sadů
 • příprava studie oživení veřejných prostranství
 • studie využití okolí řeky Otavy a Městského ostrova
 • odsíření teplárny a výměna technologií
 • spalovna kalů (1. zařízení v ČR)
 • revitalizace rybníků v majetku města (podpora zadržování vody v krajině)

 

 PODPORA SENIORŮ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Populace stárne a bylo by bláhové domnívat se, že Písku se to netýká. Šanci vidíme především v podpoře všech seniorů. Proto se jim budeme i nadále snažit nabídnout dobrý servis i dostatek možností k aktivnímu vyžití, aby se co nejvíce prodloužil jejich samostatný a aktivní život. Chceme se i nadále zaměřovat především na dobrou preventivní práci ve všech oblastech sociálních služeb.

 • projekce a realizace nového pobytového zařízení pro seniory v Sovově ulici
 • od 1. 1. 2019 budou moci senioři využívat služby MHD zcela zdarma
 • budeme usilovat o zřízení nepřetržité služby v domech s pečovatelskou službou

 

 BAZÉN PRO PÍSEK

Od povodní v roce 2002 evergreen písecké komunální politiky, který spolehlivě rozděluje zastupitele na dva tábory. K tomuto tématu jsme se pokusili přistoupit pragmaticky a hledali jsme řešení přijatelné pro všechny, abychom ukončili léta trvající diskuse a bazén konečně postavili. I když se zpočátku situace vyvíjela příznivě, celý proces se potýkal s řadou obstrukcí, které samotnou realizaci posunuly do doby investičně nejméně vhodné. Stále trváme na tom, že Písek kvalitní plavecký bazén potřebuje. Budeme hledat nové možnosti dotačních titulů i rozpočtové úspory tak, aby tato mimořádná investice nebyla pro město příliš velkou zátěží.

 • vyřešit náročné financování stavby
 • vybrat stavitele a dokončit realizaci
 • revitalizovat lokalitu pod hradbami

 

 PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST

Svět technologií se dramaticky vyvíjí a je třeba s tímto trendem držet krok i při správě města. Proto je Písek součástí řady národních i mezinárodních projektů, které se snaží pomocí technologií zpříjemnit život ve městě, zefektivnit práci úředníků, snížit provozní náklady a zvýšit zájem obyvatel o své okolí (město). Už jen prostá účast v nich znamená pro město obrovskou konkurenční výhodu, protože přivedou do města nové investory a špičkové technologické společnosti. Celý koncept tzv. chytrého města je však především investicí do budoucnosti pro další generace, které se už bez chytrých technologií neobejdou.

 • projekt eCulture zjednoduší přístup k informacím o kulturním dění ve městě
 • projekt eGovernment zjednoduší občanům komunikaci s radnicí
 • rozvoj elektromobility
 • otevírání městských dat pro veřejnost
 • moderní mapový portál
 • optimalizace městské hromadné dopravy

 

 SPORT

Každý sport se jistě právem považuje za nejdůležitější. Písek je v otázce sportu tradičně jedním z nejštědřejších měst. Naším úkolem je rozdělovat podporu co možná nejspravedlivějším způsobem. Nová pravidla, přijatá v roce 2015, ukazují, že naprostá většina organizovaných sportovců je s nimi spokojena a v budoucnu budou třeba jen drobné korekce. Vedle sportovních klubů a oddílů je ale třeba myslet i na individuální sportovní vyžití. Právě na tuto oblast bychom se rádi více zaměřili.

 • vyřešit umístění, financování a stavbu nové víceúčelové sportovní haly
 • projekt volnočasového centra v lokalitě Oldřichov
 • nové plochy pro individuální sportovní aktivity mládeže i dospělých

 

 KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Naší snahou v uplynulém období bylo co nejvíce stabilizovat místní kulturní scénu a dosáhnout větší míry spolupráce mezi organizacemi zřizovanými městem a ostatními pořadateli. I v oblasti podpory kultury je Písek velkorysým donátorem. V příštím období se chceme především zaměřit na jasnou definici rolí jednotlivých městských organizací tak, aby si vzájemně nekonkurovaly. Velkým tématem bude jistě i zefektivnění jejich provozních nákladů a optimalizace řídících mechanismů tak, aby co nejvíce prostředků mohlo být použito na podporu živé kultury a kultury ve veřejném prostoru.

 • realizace využití Domu u koulí
 • podpora kultury ve veřejném prostoru
 • optimalizace městem zřizovaných kulturních organizací
 • podpora nezávislých organizátorů prostřednictvím grantového systému